Nebojte se nebankovních fondů

Podle statistiky Asociace pro kapitálový trh České republiky investovali čeští investoři k 31. březnu 2018 v podílových fondech téměř 480 miliard korun. Většina financí přitom byla do podílových fondů investována prostřednictvím českých bank a často směřována do fondů jejich investičních společností. Rád bych v tomto článku upozornil na to, že není důvod se obávat nebankovních fondů, protože některé z nich nabízí pro investory vhodnější řešení.

Investoři tradičně sázejí na bankovní fondy 

Důvod preference českých investorů je zřejmý. V bankách mají domácnosti a instituce uloženy biliony korun a primárně tak při prvních investicích chtějí využít svou banku a svého bankovního poradce, se kterým již mají zkušenost minimálně v podobě řešení klasických bankovních záležitostí. Standardními podílovými fondy, které banky nabízejí, jsou fondy akciové, dluhopisové a jejich kombinace v podobě fondů smíšených. Problém však nastává v momentě, kdy lze předpokládat pokles cen tradičních akciových a dluhopisových aktiv. Ať si v takovém období vyberete jakýkoli typ aktiv v bance, pravděpodobně nebudete mít na růžích ustláno…

Výhody nebankovních fondů 

Možným řešením, jak si i nadále zajistit solidní výnosy, je využití nebankovních fondů. Ty mají často výhodu v nižší nákladovosti nebo je jejich strategie zaměřena na jiné typy aktiv, případně lze využít některé fondy kvalifikovaných investorů, které mají specifickou investiční strategii – ta je činí imunními vůči poklesu na trzích.

Nebankovní fondy nejsou rizikovější

V minulosti jsem se setkal s dotazy, zda-li nejsou nebankovní fondy rizikovější nebo jestli nehrozí jejich úpadek. Tyto obavy pravděpodobně pramení z tunelování fondů v divokých devadesátých letech, na které si většina zkušených investorů ještě dobře pamatuje. Od té doby jsme se ovšem posunuli v celé řadě oblastí, stejně tak v ochraně investorů, která je v současnosti na zcela jiné úrovni.

Krach investiční společnosti nemá na investory vliv

Předně je třeba konstatovat, že jak bankovní, tak i nebankovní fondy mají striktně oddělený majetek od majetku obhospodařovatele (investiční společnosti). Ani případný úpadek investiční společnosti tedy nemá na investory negativní dopad. Za své téměř dvacetileté působení na finančních trzích si navíc nevybavuji ani jedinou investiční společnost, která by zkrachovala. Maximálně společnosti, které nebyly úspěšné a z trhu odešly.

Nelegální převod financí není možný 

Pokud by se však našla investiční společnost, která by chtěla finance svých klientů nelegálně převést nebo je zainvestovat způsobem, který není v souladu se statutem fondu, existují opatření, která tomu zamezí. Jakákoli transakce fondů musí být schválena nejen investičním výborem společnosti, ale také administrátorem fondu a depozitářem, kterým jsou téměř výlučně domácí banky. Tyto subjekty nejenže evidují majetek fondu, ale kontrolují, zda jsou všechny transakce v pořádku. Zároveň nesou za tuto kontrolu odpovědnost. V případě pochybení je pak nasnadě, že by se trestu a odškodnění investorům nevyhnuly.

Špičková úroveň kontroly a nezávislý depozitář 

Nebojte se tedy nebankovních fondů, jejich kontrola je na stejné úrovni jako v bankách. U nebankovních fondů máte navíc ještě jednu výhodu: zatímco depozitářem a tedy kontrolní činností bankovního fondu je mnohdy pověřena banka ze stejné skupiny jako investiční společnost, u nebankovních fondů máte jistotu, že depozitářem je zcela jiný subjekt, nezávislý na investiční společnosti.